Privatlivspolitik

GDPR – EU’s persondataforordning

EU’s nye persondataforordning, som bærer navnet GDPR,  træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen indeholder et væld af regler for både dig og os, så persondata bliver mere sikre på internettet og i den “virkelige verden”. Hos Go’on vægter vi vores kunders sikkerhed højt og derfor vil vi gerne informere dig om hvad de nye regler helt præcist betyder for dit kundeangagement hos os.

Efter databeskyttelsesforordningens[1] artikel 14 har man som kunde på forelangen ret til en række oplysninger, når man som kunde er registreret hos os.

De oplysninger vi skal være i stand til at videregive til dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 8. Opbevaring af dine personoplysninger
 9. Retten til at trække samtykke tilbage
 10. Dine rettigheder
 11. Klage til Datatilsynet

På de næste sider finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Dette dokument er alene til orientering, og sagen giver ikke umiddelbart anledning til nogen yderligere sagsbehandling i forhold til vores kunder.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger på næste side.

Med venlig hilsen

Go’on Gruppen A/S

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1.      Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Go’on Gruppen A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Go’on Gruppen A/S

Niels Bohrs Vej 17B

8660 Skanderborg

CVR-nr.: 31877385

Telefon: 97841032

Mail: info@goongruppen.dk

2.      Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: info@goongruppen.dk   
 • På telefon: 97841032
 • Ved brev: Go’on Gruppen A/S, att. ”Databeskyttelsesrådgiver”

3.      Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Fakturering
 • Kundesupport
 • Beskyttelse, sikkerhed og konfliktløsning
 • Analyse af produktydelse
 • Kommunikation og løbende opfølgning

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Som bogføringspligtige skal vi opbevare bogførings- og regnskabsmateriale på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden gør det muligt selvstændigt og entydigt at finde frem til bogførings- og regnskabsmaterialet.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er kundeforholdet.

4.      Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige kontaktoplysninger, navn, adresse, telefonnummer og mail.
 • Ordrehistorik

5.      Modtagere eller kategorier af modtagere

 • Vi videregiver aldrig oplysninger om vores kunder og vil aldrig komme til det.

6.      Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører heller ikke dine personoplysninger til andre lande uden for EU og EØS.

7.      Hvor dine personoplysninger stammer fra

I forbindelse med din ansøgning om kundeforhold hos Go’on Gruppen A/S.

8.      Opbevaring af dine personoplysninger

Det er ikke muligt at fastsætte et konkret tidsrum for hvornår dine oplysninger slettes, men efter fem års inaktivitet er vi ikke underlagt bogføringslovens opbevaringspligt og dit kundeforhold vil derfor blive slettet.

9.      Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.